Team coaching

Formål og udbytte

Coaching er typisk et målrettet og fremadrettet forløb. Vi arbejder sammen om, hvordan dit team kommer derhen, hvor I gerne vil være. Og hvad der mere præcist og konkret skal til, for at det kan ske.

Coaching i og af teams har fokus på de udfordringer og temaer, som overvejende er grupperelaterede. En forudsætning for et højpræsterende team er, at teamet kan arbejde sammen som gruppe og nå fælles mål.

Effektivt samarbejde og samspil kan ikke mindst være udfordrende og krævende for teams, projektgrupper og personer, som skal arbejde sammen på tværs af forskellige fag, funktioner, afdelinger, lande og andre grænser. Og på tværs af forskellige – måske modsatrettede – delmål og personlige KPI’er.

Det kan være, du og dit team ønsker hjælp til at:

  • Styrke jeres indbyrdes samarbejde og trivsel.
  • Kommunikere mere effektivt med hinanden.
  • Fremme den gensidige forståelse og tillid.
  • Skabe nye ideer og bedre problemløsninger.
  • Afdække udviklingsområder og motivationsforhold.
  • Fremme den fælles og individuelle målopnåelse.
  • Få mere ud af forskelligartede kompetencer og opfattelser i teamet.
  • Udfordre arbejdsvaner, beslutningsmønstre og samarbejdsformer.
  • Forebygge og løsne fastlåste problemstillinger og konflikter.
  • Blive mere bevidste om hinandens roller og ansvar, formelle som uformelle.

Indhold, form og omfang

Inden vi går i gang, aftaler vi sammen, hvordan det skal foregå. Vi finder i fællesskab frem til de emner, som er mest relevante for teamet.

Team coaching kan kombineres med individuelle coachingforløb for alle teammedlemmer. Det kan være nyttigt med henblik på at opnå balanceret hensyntagen til fælles og individuelle mål og behov.

Spørgsmål og svar

Coachingmetoden i sin rene form er koncentreret om at stille de rigtige spørgsmål, som kan hjælpe jer med at komme derhen, hvor I gerne vil være – og nå de ønskede mål. Den bagvedliggende forudsætning er, at I selv finder og har svarene. Fremfor, at vi rådgiver om, hvad I skal gøre.

For os handler det generelt om mennesker før form og metoder. Og om tilpasning til situationen. Vi lægger vægt på at møde og respektere jer, der hvor I er – og tage afsæt i det. Vi kommer med råd, vejledning og anbefalinger, efter behov. Og vi deler egne og andres holdninger og erfaringer.

Tid og sted

Coachingforløbet kan foregå hos jer eller hos os, i rolige omgivelser og væk fra hverdagen.

Et forløb kan eksempelvis omfatte individuelle opstartssamtaler med alle i teamet, efterfulgt af 3-5 fælles coachingsessioner af 3-4 timers varighed. Og med nogle ugers mellemrum, hvor I kan reflektere og arbejde videre.

Team coaching kan også foregå i forbindelse med et arbejdsseminar, en workshop eller en innovationscamp.

Facilitering af forløbet

Team coaching vil ofte være en blanding af coaching og facilitering. Med henblik på at fremme og målrette både indholdet og processen – og skabe bedre resultater gennem møder.

Facilitering handler om at få arbejdsprocessen til at glide lettere mod mål – gennem inddragelse, involvering, åbenhed og respekt for alle. Det kan være afgørende for, at forskelligheder kan mødes og berige hinanden. Fremfor at konflikte med hinanden.

Forskelligheder kan eksempelvis komme til udtryk i forskellige værdier, meninger, overbevisninger, regler og adfærdsstile. Og evnen til at møde hinanden åbent på tværs af forskelle er en forudsætning for værdifuld forståelse, udvikling og udveksling af tanker og ideer.

HR-analyser som hjælpeværktøjer

Som et nyttigt afsæt for team coaching, kan vi tilbyde og anbefale professionelle HR-analyseværktøjer på person- og gruppeniveau.

Analyserne kan give jer og os en bedre og hurtigere forståelse af jeres individuelle og fælles styrker, drivkræfter og udviklingsområder. Og analyserne bidrager med et fælles fundament for åbne og konstruktive samtaler.

Analyser på personniveau

På personniveau, kan vi anbefale en kombineret adfærds- og motivationsanalyse (Puzzle DISC med Driving Forces) til alle i teamet. Analyserne kan suppleres med en samlet grupperapport, så I får et overskueligt overblik over alle teammedlemmer.

Analyser på gruppeniveau

På gruppeniveau kan I vælge mellem en teamudviklingsanalyse (Team evaluator) og en klimaanalyse (Thermometer Climate). Begge analyser er baseret på de samlede anonyme vurderinger af, hvad der fungerer godt i et team eller en organisation, og hvor der kan være behov for udvikling.

Fakta

Skræddersyet forløb

Fx 4 gange à 4 timer

  Sted efter aftale

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Adm. dir. Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu