High Performance Practitioner

Styrk din kommunikation, relationer og ledelse af dig selv og andre med præstationsfremmende psykologi

Vil du lære at styrke og videreudvikle din kommunikation, dine relationer, og måden du leder dig selv og andre på. Baseret på menneskelig forståelse og personlig indsigt?

Så kan vores 12-dages signaturuddannelse være det rette valg for dig!

Forløbet er intensivt, praktisk orienteret og erhvervsrettet. Det strækker sig over 6 moduler à 2 dage – inklusiv en halv eksamensdag på det sidste modul.

Der er min. 6 og max 9 deltagere for at sikre optimalt udbytte og involvering.

Mange af de behov og udfordringer, vi mennesker har, ligner hinanden. Det gælder også kommunikation, samarbejde og ledelse. Desuden er vi alle ledere i vores eget liv og påvirker andres.

Derfor udgør vores kursister også en bred gruppe. Mangfoldigheden giver god dynamik i forløbet.

Det opnår du i korte træk

Præstation, udvikling og trivsel

Du lærer, hvordan du positivt påvirker dine egne og andres præstationer, udvikling, motivation og trivsel.

Desuden lærer du, hvordan du effektivt bruger forskellige evner og ressourcer til at opnå mål. Og du lærer, hvordan du bedre forebygger og håndterer pres, stress og konflikter.

Praktiske værktøjer

Du får teoretisk viden, praktisk træning og bredt anvendelige metoder og teknikker, som du kan bruge direkte i hverdagen.

Herunder mentale, sproglige og adfærdsteknikker til at styrke måden du tænker, handler og udtrykker dig på – i forhold til dig selv og andre.

Psykologi, kommunikation og ledelse

De centrale elementer i uddannelsen er præstationsfremmende psykologi kombineret med helhedsorienteret kommunikation og moderne ledelsesmetoder. Herunder verbal og nonverbal kommunikation, coaching og mental træning.

Hvem er uddannelsen for

Overordnet set, henvender uddannelsen til dig, som er interesseret i de menneskelige aspekter af god og effektiv kommunikation, samarbejde, ledelse og selvledelse.

Desuden henvender den sig til dig, som ønsker at forstå og bruge dine egne og andres evner og ressourcer bedre – i arbejdslivet og hele livet.

Jobmæssigt kan du møde ledere og medarbejdere på tværs af funktioner og organisationsniveauer. Du kan også møde undervisere, konsulenter, coaches, terapeuter og andre igen.

Mere konkret er uddannelsen for dig, der ønsker at:

 • Løfte dit personlige lederskab til et højere niveau.
 • Opnå et stærkere fundament for effektiv kommunikation og samarbejde.
 • Blive mere klar på dine værdier og styrker, og hvordan de bedst kommer i spil.
 • Bedre forstå og bruge andres styrker og adfærd.
 • Hjælpe dig selv og andre med at vokse, præstere, vokse og trives i jobbet og livet.
 • Få viden, som er teoretisk funderet og praktisk anvendelig.
 • Træne gennemprøvede og bredt anvendelige metoder og teknikker.
 • Udvide dit perspektiv og lære nye mennesker at kende.

Udbytte

Uddannelsen giver dig:

 • Inspiration, viden, træning og konkrete værktøjer, som du kan bruge med det samme.
 • Indsigt i hvordan du tænker, og hvordan du kan styre dine tanker og følelser, så de ikke styrer dig.
 • Bedre forståelse af andre mennesker, så du kan møde dem, hvor de er.
 • Teorier og modeller for menneskelig udvikling, kommunikation og ledelse.
 • Metoder og teknikker til coaching og mental træning henimod det, du gerne vil opnå.
 • Verbale og nonverbale teknikker til effektiv kommunikation og motivation.
 • Forståelse af mekanismer til at forebygge og håndtere stress, pres og konflikter.
 • Struktureret overblik og indsigt i din egen og andres adfærdstendenser og motivationskræfter.

Du får din egen personlige adfærdsanalyse (Puzzle DISC) og motivationsanalyse (Driving Forces) – inklusive en grundig analyserapport. Analysen er en videreudvikling af den anerkendte og grundigt dokumenterede DISC model.

Desuden får du et opslagsværk med de gennemgåede teorier, metoder, øvelser og værktøjer.

Indhold og form

Uddannelsen omfatter 12 undervisningsdage fordelt på 6 moduler à 2 dage – inklusiv en halv eksamensdag på det sidste modul.

Der er min. 6 og max 9 deltagere for at sikre optimalt udbytte for alle – med aktiv medvirken, stimulerende debat og tid til individuel feedback.

Nedenfor kan du læse mere om de hovedtemaer, du kommer til at arbejde med.

Arbejdsformen er en kombination af oplæg, debat i plenum og praktiske øvelser. Der kan være mindre hjemmeopgaver, og der er en obligatorisk sluteksamen, som omfatter en individuel hjemmeopgave og en gruppefremlægning.

Teori, metoder og teknikker er baseret på præstationsfremmende psykologi (PEP), helhedsorienteret kommunikation og moderne ledelsesprincipper. Herunder coaching, mental træning og verbal og nonverbal kommunikation.

Tema 1: Grundlæggende menneskelig indsigt og persontyper

Du lærer at forstå og reflektere over forskellige persontyper og deres adfærd – inklusiv din egen. Du arbejder med delemner som:

 1.  Struktureret overblik og indsigt i, hvordan mennesker tænker og agerer.
 2. Nuanceret forståelse af, hvad der driver og motiverer dig og andre.
 3. Afklaring og italesættelse af personlige styrker og potentielle udviklingsområder.
 4. Tilpasning af din kommunikation til forskellige persontyper og situationer.
 5. Inspirerende og motiverende ledelse af dig selv og andre.
 6. Bedre forståelse af forskelligartede personstyrker i teams og samarbejde.

Tema 2: Fra motivation og mål til ledelse og præstation

Her går vi et spadestik dybere i den menneskelige psykologi og adfærd. Du lærer om forskellige motivations- og målsætningsmodeller. Og du lærer, hvordan du bruger dem i din ledelsespraksis og til at sætte og nå mål.

Delemner:

 1. Forskellige grundholdninger til ledelse, kommunikation og samarbejde.
 2. Verbal og nonverbal kommunikation som løftestang for motivation, præstation og trivsel.
 3. Fra fortid til fremtid som omdrejningspunkt for tænkning, handling og udvikling.
 4. At fokusere på det, du gerne vil opnå eller blive bedre til.
 5. At sætte konkrete mål, som du mest sandsynligt kan og vil opnå.
 6. Autentiske målsætninger, som harmonerer med dine indre drivkræfter og værdier.

Tema 3: Samspil mellem mennesker og organisation, ledelse og præstationer

Du lærer om forskellige modeller og tilgange til ledelse og præstationsfremme – med fokus på både menneskelige behov og forretningsmæssige mål. Herunder om vejen fra vision, mål og strategi til praktisk implementering – med konkret mening og værdi for enkeltpersoner og organisationen.

Delemner:

 1. En overordnet model til helhedsforståelse af mennesker og organisationer.
 2. Samlet overblik over forskellige ledelsesmodeller og -tilgange. Inklusive værdibaserede, adfærdsfokuserede og forandringsorienterede.
 3. Hvilke ledelsesstile passer bedst i hvilke sammenhænge og situationer.
 4. Fra viden og strategi til effektiv implementering og vedvarende forandring.
 5. Forandringsledelse og -gennemførelse med performancemæssige, relationelle og psykologiske hensyn.
 6. Hvordan du øger effekten af beslutninger og budskaber hos modtageren og i din organisation.

Tema 4: Dit personlige lederskab og high performance mindset

Vi sætter fokus på dit personlige lederskab, og hvordan du får det bedste ud af dine egne og andres ressourcer, evner og indsats. Du lærer at forstå og bruge præstationsfremmende psykologi (PEP), verbale og nonverbale kommunikationsmidler samt konkrete metoder til coaching og mentaltræning.

Delemner:

 1. Hvorfor og hvordan vi allesammen ser, tænker og oplever verden forskelligt.
 2. Bevidsthed om alt det, du tænker og siger til dig selv – og hvordan det påvirker din motivation, præstation og trivsel.
 3. Hvordan du møder folk i øjenhøjde og opnår tillidsskabende kontakt.
 4. At forstå og kommunikere med verbale og nonverbale virkemidler – herunder alle sanser og kropssprog.
 5. Forskellige spørgeteknikker til coaching, præstationsfremme og målopfyldelse.
 6. Forskellige teknikker til træning af mentale evner og tilstande så som fokus, ro, nærvær og optimal præstationstilstand.

 

Tema 5: Coaching og high performance mindset

Vi arbejder med coaching som ledelses- og udviklingsmetode. Du lærer at bruge forskellige coachingmodeller og -teknikker. Og du får indsigt i, hvorfor og hvordan mentale strategier og tankemønstre kan fremme eller hæmme udvikling, præstationer, trivsel og konfliktløsning.

Delemner:

 1. Forskellige coachingmodeller og -tilgange.
 2. Spørgeteknikker og sproglig opmærksomhed.
 3. Fra mental strategi til handlekraft, målopfyldelse og vedvarende forandring.
 4. Personlig effektivitet og prioritering af opgaver og tid.
 5. Konfliktløsning og evnen til at sætte sig i andres sted.
 6. Hvordan oplevelser og sanseindtryk bliver til tankemønstre og vanemæssig adfærd.

Tema 6: Mental træning og fremtidsplaner

Vi sætter fokus på, hvordan du med mental træning kan påvirke og ændre tanker og adfærd, skabe nye vaner og vedvarende forandringer. Du lærer at bruge forskellige metoder og teknikker til træning af mentale tilstande og evner. For eksempel evnen til at præstere under pres, bevare motivationen, løsne op for fastlåste problemstillinger og skabe varige fremskridt.

Trådene samles og munder ud i refleksioner og overvejelser om dine fremtidsplaner.

Delemner:

 1. Sprogets og fysiologiens betydning for mentale evner og tilstande.
 2. Ubevidste mentale strategier som motivationskraft eller hæmsko for fremgang og forandring.
 3. At arbejde med fremtidige, nutidige og fortidige udfordringer.
 4. Bevidst og vedholdende fokus på det, du vil opnå eller blive bedre til.
 5. Nye og kreative ideer, problemløsning og målopfyldelse – ved hjælp af visualisering, omformulering og nyfortolkning.
 6. Indbyrdes coaching og selfrefleksioner over mål og planer for fremtiden.

Din underviser

Klaus Veile

Klaus Veile er leder og stifter af Sapiens Performance. Han har gennem mange år udviklet og afholdt uddannelse og udviklingsforløb for ledere, medarbejdere og topidrætsfolk – med særligt fokus på at løfte menneskers potentialer til bedre præstationer, større trivsel og holdbar udvikling.

Klaus er kendt for sin evne til at inspirere og engagere folk på tværs af niveauer. Det sker med afsæt i stor faglig viden om psykologi og ledelse – kombineret med et stærkt fokus på praktisk relevans, en involverende tilgang og smittende engagement.

Han bruger aktivt sin baggrund inden for psykologien, erhvervslivet og sportens verden – som leder, rådgiver, underviser, coach og aktiv udøver af eliterugby.

Klaus har løst opgaver for store som mindre virksomheder og topidrætsfolk fra ind- og udland. Han har været fast gæsteunderviser på universiteter i Monaco og Finland og er bl.a. uddannet MA Sports Psych. og MBA.

Fakta

Åben uddannelse: 12 dage

Pris: 49.500 dkk ex moms

Certificeret

Min. 6 og max 9 deltagere

Udbydes også på engelsk

Kan indgå i et uddannelsesforløb

Kan skræddersys til din virksomhed

Holdstart – september 2024

Startdato: 17. september

Modul 1:  17 + 18 sep.
Modul 2:  23 + 24 okt.
Modul 3:  26 + 27 nov.
Modul 4:  15 + 16 jan. 2025
Modul 5:  25 + 26 feb. 2025
Modul 6:  2 + 3 + 4 apr. 2025

Eksamen:  4. april 2025

Alle moduler: 10.00-16.30

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Uddannelsesleder Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu

STED: KOLDING

Forløbet foregår i dejlige, private omgivelser ved Kolding.

Adresse: Egevænget 71, 6051 Almind

Det tager ca. 1 time og 40 min. med tog fra Københavns Hovedbanegård til Fredericia station (nærmeste station).

Vi kan sørge for afhentning på stationen. Det tager ca. 15 minutter i bil.

God overnatningsmulighed 700 m væk: http://www.sysselbjerg.dk