High Performance Practitioner

Styrk dig selv og dit personlige lederskab. Til glæde for dig selv, dine relationer og din organisation

Vores grunduddannelse, High Performance Practitioner, er en intensiv, praktisk og erhvervsrettet uddannelse over 18 dage.

Du får konkret inspiration, teoretisk viden og praktiske metoder til at kommunikere, lede og samarbejde, udfolde potentialer, sætte kompetencer i spil og nå mål. Både for dig selv og andre og for din organisation. Og på et solidt grundlag af menneskelig forståelse og personlig indsigt.

Du lærer at bruge coaching, mental træning og præstationsfremmende psykologi (PEP) til positivt at påvirke præstationer, motivation, udvikling og trivsel. Og til at forebygge og håndtere konflikter og stress i en travl hverdag og vigtige præstationssituationer.

Du bliver klædt på med konkrete og bredt anvendelige værktøjer, som du kan benytte med det samme. Herunder gennemprøvede mentale, verbale og nonverbale, motivations- og ledelsesteknikker.

ECTS point

Integreret i uddannelsen er to akademifag, som giver 10 ECTS point hver, hvis du vælger at gå til eksamen, og består. De to fag er henholdsvis Coaching i organisationer og Coaching & konflikthåndtering. Du kan læse mere om eksamen med ECTS point her.

Tilskudsberettiget

Du kan muligvis få tilskud fra staten til denne uddannelse (højst 26.800 kr.), idet den er tilskudsberettiget under loven om åbne uddannelser og statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kontakt os venligst for at høre nærmere om netop dine muligheder. Du kan læse mere om tilskudsordningen her.Hvem er uddannelsen for

Mange af de behov og udfordringer, vi mennesker har, ligner hinanden. Det gælder også i forhold til lederskab, menneskelig udvikling, kommunikation og samarbejde. Og vi er alle sammen ledere i vores eget liv, ligesom vi påvirker andres!

Derfor udgør vores kursister også en bred gruppe. Mangfoldigheden giver ekstra dynamik i forløbet. Jobmæssigt set kan du møde formelle og uformelle ledere og specialister, på tværs af beslutningsniveauer. Du kan også møde undervisere, konsulenter, coaches og andre igen.

Grundlæggende er uddannelsen er for dig, som er interesseret i de menneskelige og motivationsmæssige sider af god ledelse, kommunikation og samarbejde. Og for dig, som er nysgerrig efter at forstå, udvikle og bruge dig selv og andre bedre. I arbejdslivet og hele livet.

Mere konkret, er uddannelsen for dig, der ønsker at:

 • Løfte dit lederskab til et nyt niveau, personligt og professionelt.
 • Opnå et bredt fundament at stå på i din kommunikation, ledelse og relationer.
 • Blive mere klar på dine værdier og styrker, og hvordan de kommer i spil og bliver udfoldet.
 • Forstå og bruge andre menneskers ressourcer, adfærd og drivkræfter bedre.
 • Opnå større sikkerhed og kvalitet i beslutninger og budskaber – og øget effekt hos modtageren og i din organisation.
 • Hjælpe dig selv og andre med at vokse, præstere, trives og nå nye og højere mål.
 • Få uddannelse, der bygger på et teoretisk fundament og praktisk anvendelighed.
 • Træne gennemprøvede metoder og teknikker, som du kan bruge direkte i hverdagen.
 • Opnå viden og indsigt, du kan trække på i hele karrieren og livet.
 • Lære nye mennesker at kende, som du kan sparre med.
 • Få internationalt anerkendt og meritgivende papir på dine kvalifikationer.

Uddannelsen giver dig

Udbytte:

 • Inspiration, viden og konkrete værktøjer, som du kan bruge med det samme.
 • Indsigt i hvordan du tænker. Og hvordan du styrer dine tanker, så de ikke styrer dig.
 • Blik og forståelse for det enkelte menneske, så du kan møde og motivere folk, hvor de er.
 • Tværfaglig viden om teorier og modeller for ledelse, mennesker og deres udvikling.
 • Metoder og teknikker til coaching og mental træning i retning af det, du gerne vil opnå.
 • Metoder og teknikker til at kommunikere med verbale og nonverbale virkemidler.
 • Forståelse af mekanismer til at forebygge og håndtere stress, press, nervøsitet og konflikter.
 • Struktureret overblik og indsigt i din egen og andres adfærdstendenser og drivkræfter.

Som opstart på forløbet får du din egen personlige adfærdsanalyse (Puzzle DISC) og motivationsanalyse (Driving Forces) til udfyldelse online. Og på uddannelsen lærer du at forstå og bruge analyserne som aktive værktøjer i hverdagen, i relation til dig selv og andre. Puzzle DISC er en videreudvikling af den udbredte og grundigt dokumenterede DISC model.

Du får udleveret et nyttigt opslagsværk med de gennemgåede teorier, metoder, øvelser og værktøjer.

Indhold og form

Uddannelsen omfatter 18 hele undervisningsdage fordelt på 6 moduler à 3 dage. Der er højst 15 deltagere for at sikre optimalt udbytte for alle – med aktiv medvirken, stimulerende debat og tid til individuel feedback.

Arbejdsformen er en kombination af oplæg, debat i plenum, praktiske øvelser i grupper og individuelt arbejde. Mellem modulerne kan der være små hjemmeopgaver.

Det teoretiske og metodemæssige arbejdsgrundlag er præstationsfremmende psykologi (PEP), coaching, mental træning, sprog- og adfærdsvidenskab kombineret med moderne ledelsesprincipper og et helhedsorienteret menneskesyn.

Modul 1: Grundlæggende menneskelig indsigt og persontyper

Du lærer at forstå og reflektere over forskellige mennesketyper og deres adfærd – inklusiv din egen. Du lærer også at bruge personprofilanalyser som et aktivt værktøj til bedre ledelse, kommunikation og motivation i hverdagen – og som inspiration og vejledning til personlig udvikling.

Delemner på modulet:

 1. En struktureret profilanalyse til at identificere og arbejde med persontyper, adfærd og motivationsfaktorer.
 2. Større forståelse for andres måde at agere på.
 3. Indsigt i, hvad der driver og motiverer dig selv og andre.
 4. Afklaring og italesættelse af personlige kompetencer.
 5. Tilpasning af din kommunikation til forskellige persontyper og situationer.
 6. Motiverende ledelse af dig selv og andre.
 7. Bedre udnyttelse af forskellige personstyrker i teams og samarbejde.

Inden modulstart, udfylder du din egen personprofilanalyse online og får feedback på modulet. Når du har gennemgået modulet, er du certificeret bruger af analysen, der er videreudviklet af det svenske analysefirma Ensize på baggrund af den udbredte og grundigt dokumenterede DISC model.

Modul 2: Fra mål og motivation til ledelse og præstation

På dette modul går vi et spadestik dybere i den menneskelige psykologi og adfærd. Du lærer om forskellige motivations- og målsætningsmodeller. Og du lærer, hvordan du bruger det hele i din ledelsespraksis og til at opnå mål.

Delemner:

 1. Forskellige grundholdninger til ledelse, kommunikation og samarbejde.
 2. Verbal og nonverbal kommunikation som løftestang for motivation, præstation og trivsel.
 3. Fra fortid til fremtid som omdrejningspunkt for tænkning, handling og udvikling.
 4. At fokusere på det, du gerne vil opnå eller blive bedre til.
 5. At sætte konkrete mål, som du mest sandsynligt kan og vil opnå.
 6. Autentiske målsætninger, som harmonerer med dine indre drivkræfter og værdier.

Modul 3: Samspil mellem mennesker og organisation, ledelse og præstationer

Du lærer om forskellige modeller og tilgange til ledelse og high performance med fokus på både menneskelige behov og forretningsmæssige mål. De omfatter rejsen fra vision, mål og strategi til praktisk implementering og konkret mening og værdi for enkeltpersoner og organisationen som helhed.

Delemner:

 1. En overordnet model til helhedsforståelse af mennesker og organisationer.
 2. Samlet overblik over forskellige ledelsesmodeller og -tilgange, herunder værdibaseret, adfærdsfokuseret og forandringsorienteret.
 3. Hvilke ledelsesstile passer bedst i hvilke sammenhænge og situationer.
 4. Fra viden og strategi til effektiv implementering og vedvarende forandring.
 5. Forandringsledelse og -gennemførelse med performancemæssige, relationelle og psykologiske hensyn.
 6. Hvordan du øger effekten af beslutninger og budskaber hos modtageren og i din organisation.

Modul 4: Dit personlige lederskab og high performance mindset

Dette modul fokuserer på dit personlige lederskab, og hvordan du får det bedste ud af dine egne og andres ressourcer, potentialer og indsats. Du lærer at forstå og bruge præstationsfremmende psykologi (PEP), verbale og nonverbale kommunikationsmidler samt konkrete metoder til coaching og mentaltræning.

Delemner på modulet:

 1. Hvorfor og hvordan vi allesammen ser, tænker og oplever verden forskelligt.
 2. Bevidsthed om alt det, du tænker og siger til dig selv – og hvordan det påvirker din motivation, præstation og trivsel.
 3. Hvordan du møder folk i øjenhøjde og opnår tillidsskabende kontakt.
 4. At forstå og kommunikere med verbale og nonverbale virkemidler – herunder alle sanser og kropssprog.
 5. Forskellige spørgeteknikker til coaching, præstationsfremme og målopfyldelse.
 6. Forskellige teknikker til træning af mentale evner og tilstande så som fokus, ro, nærvær og optimal præstationstilstand.

 

Modul 5: Coaching og high performance mindset

Dette modul drejer sig om coaching som ledelses- og forandringsmetode. Du lærer at bruge forskellige coachingmodeller og -teknikker. Og du får indsigt i, hvorfor og hvordan mentale strategier og tankemønstre kan fremme eller hæmme udvikling, præstationer, konfliktløsning og trivsel.

Delemner:

 1. Forskellige coachingmodeller og -tilgange.
 2. Spørgeteknikker og sproglig opmærksomhed.
 3. Fra mental strategi til handlekraft, målopfyldelse og vedvarende forandring.
 4. Personlig effektivitet og prioritering af tid.
 5. Konfliktløsning og evnen til at sætte sig i andres sted.
 6. Hvordan oplevelser og sanseindtryk bliver til tankemønstre og vanemæssig adfærd.

Modul 6: Mental træning, sammenfatning og fremtidsplaner

Modul 6 har fokus på, hvordan du med mental træning kan påvirke og ændre tanker, vaner, adfærd og skabe vedvarende forandringer. Du lærer at bruge forskellige metoder og teknikker til træning af mentale tilstande og evner – for eksempel evnen til at præstere under pres, bevare motivationen, løsne op for fastlåste problemstillinger og skabe fremskridt.

Trådene samles fra de tidligere moduler og munder ud i refleksioner og overvejelser om dine fremtidsplaner.

Delemner på modulet:

 1. Sprogets og fysiologiens betydning for mentale evner og tilstande.
 2. Ubevidste mentale strategier som motivationskraft eller hæmsko for fremgang og forandring.
 3. At arbejde med fremtidige, nutidige og fortidige udfordringer.
 4. Bevidst og vedholdende fokus på det, du vil opnå eller blive bedre til.
 5. Nye kreative ideer og bearbejdning af fastlåste problemer med visualisering, omformulering og nyfortolkning.
 6. Indbyrdes coaching og egen refleksion over fremtidsplaner og drømme for karrieren og livet.

Mød din underviser

Klaus Veile

Klaus Veile er stifter af Sapiens Performance. Klaus er en erfaren underviser, konsulent, coach og mental træner.

Han har gennem mange år udviklet og afholdt uddannelse og træning for ledere, medarbejdere og topidrætsfolk. Klaus er kendt for at være nærværende og i stand til at inspirere og samle folk på alle niveauer. Med afsæt i et stor faglig viden og praktisk relevans.

Klaus er lektor, MA Sports Psych og MBA og har desuden en lang baggrund inden for rugby på højt plan. Som landsholdsanfører, udlandsspiller, formand for Dansk Rugby Union og ekspertkommentator på TV2 ved OL i 2016.

Fakta

Åben uddannelse: 18 dage

Pris: 49.500 ex moms

Certificeret (20 ECTC point)

Max 15 deltagere

Kan indgå i et uddannelsesforløb

Kan skræddersys til din virksomhed

Næste start – april 2018

Start: 4. april

Modul 1: 4 + 5 + 6 april
Modul 2: 7 + 8 + 9 maj
Modul 3: 18 + 19 + 20 juni
Modul 4: 15 + 16 + 17 august
Modul 5: 19 + 20 + 21 september
Modul 6: 24 + 25 + 26 oktober

Sluteksamen: 5 november

Første dag på alle moduler: 9.30-16.30.
Øvrige dage: 9.00-16.00

Næste start – maj 2018

Start: 14. maj

Modul 1:  14 + 15 + 16 maj
Modul 2:  27 + 28 + 29 juni
Modul 3:  8 + 9 + 10 august
Modul 4:  12 + 13 + 14 september
Modul 5:  29 + 30 + 31 oktober
Modul 6:  26 + 27 + 28 november

Sluteksamen:  17 december

Første dag på alle moduler: 9.30-16.30.
Øvrige dage: 9.00-16.00

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Uddannelsesleder Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu

STED

Sapiens Performance
Reerstrupgård, Reerstrupvej 11
3490 Kvistgård