High Performance Practitioner

Styrk dig selv, din kommunikation, ledelse og relationer.

Vil du lære mere om, hvordan du udvikler og styrker dig selv og dit personlige lederskab? Med afsæt i menneskelig indsigt, coaching, mentaltræning samt psykologien og adfærden bag bedre præstationer og trivsel. Og til glæde for både dig og dine relationer, i arbejdslivet og hele livet?

Så er vores signaturuddannelse, High Performance Practitioner, måske lige noget for dig! Det er en intensiv, bredt funderet, praktisk orienteret og erhvervsrettet uddannelse, som forløber over 18 dage og 6 moduler. Der er højst 15 deltagere for at sikre optimalt udbytte for alle.

Du får konkret inspiration, teoretisk viden og praktiske metoder til at kommunikere, lede og samarbejde med succes, udleve potentialer, sætte kompetencer i spil og nå mål, i relation til dig selv, andre og i din organisation. På et solidt grundlag af menneskelig forståelse og personlig indsigt.

Du lærer at bruge coaching, mental træning og præstationsfremmende psykologi (PEP) til positivt at påvirke dine egne og andres præstationer, motivation, udvikling og trivsel. Og til at forebygge og håndtere konflikter, pres og stress i en travl hverdag og vigtige præstationssituationer.

Du bliver klædt på med konkrete og bredt anvendelige værktøjer, som du kan benytte med det samme. Herunder gennemprøvede mentale, sproglige og adfærdsmæssige motivations- og ledelsesteknikker.

Uddannelsen foregår hos os, i private og naturskønne omgivelser i Nordsjælland.


Hvem er uddannelsen for

Mange af de behov og udfordringer, vi mennesker har, ligner hinanden. Det gælder også i forhold til menneskelig udvikling, ledelse, kommunikation og samarbejde. Desuden er vi alle ledere i vores eget liv, ligesom vi påvirker andres. Derfor udgør vores kursister også en bred gruppe. Mangfoldigheden giver ekstra dynamik i forløbet.

Grundlæggende er uddannelsen er for dig, som er interesseret i de menneskelige og motivationsmæssige sider af god ledelse, kommunikation og samarbejde. Og for dig, som er nysgerrig efter at forstå, udvikle og bruge dine egne og andres evner og ressourcer bedre. I arbejdslivet og hele livet.

Jobmæssigt set kan du møde formelle og uformelle ledere og specialister, på tværs af beslutningsniveauer. Du kan også møde undervisere, konsulenter, coaches og andre igen.

Mere konkret, er uddannelsen for dig, der ønsker at:

 • Løfte dit lederskab til et nyt niveau, personligt og professionelt.
 • Opnå et bredt fundament at stå på i din kommunikation, ledelse og relationer.
 • Blive mere klar på dine værdier og styrker, og hvordan de kommer i spil og bliver udfoldet.
 • Forstå og bruge andre menneskers ressourcer, adfærd og drivkræfter bedre.
 • Opnå større sikkerhed og kvalitet i beslutninger og budskaber – og øget effekt hos modtageren og i din organisation.
 • Hjælpe dig selv og andre med at vokse, præstere, trives og nå nye og højere mål.
 • Få uddannelse, der bygger på et teoretisk fundament og praktisk anvendelighed.
 • Træne gennemprøvede metoder og teknikker, som du kan bruge direkte i hverdagen.
 • Opnå viden og indsigt, du kan trække på i hele karrieren og livet.
 • Lære nye mennesker at kende, som du kan sparre med.
 • Få internationalt anerkendt og meritgivende papir på dine kvalifikationer.

Uddannelsen giver dig

Udbytte:

 • Inspiration, viden og konkrete værktøjer, som du kan bruge med det samme.
 • Indsigt i hvordan du tænker. Og hvordan du styrer dine tanker, så de ikke styrer dig.
 • Blik og forståelse for det enkelte menneske, så du kan møde og motivere folk, hvor de er.
 • Tværfaglig viden om teorier og modeller for ledelse, mennesker og deres udvikling.
 • Metoder og teknikker til coaching og mental træning i retning af det, du gerne vil opnå.
 • Metoder og teknikker til at kommunikere med verbale og nonverbale virkemidler.
 • Forståelse af mekanismer til at forebygge og håndtere stress, press, nervøsitet og konflikter.
 • Struktureret overblik og indsigt i din egen og andres adfærdstendenser og drivkræfter.

Som opstart på forløbet får du din egen personlige adfærdsanalyse (Puzzle DISC) og motivationsanalyse (Driving Forces) til udfyldelse online. I løbet af uddannelsen bliver du certificeret i at bruge analyserne som aktive ledelses- og kommunikationsværktøjer i hverdagen. Puzzle DISC er en videreudvikling af den anerkendte og grundigt dokumenterede DISC model.

Du får udleveret et nyttigt opslagsværk med de gennemgåede teorier, metoder, øvelser og værktøjer.

Indhold og form

Uddannelsen omfatter 18 hele undervisningsdage fordelt på 6 moduler à 3 dage. Der er højst 15 deltagere for at sikre optimalt udbytte for alle – med aktiv medvirken, stimulerende debat og tid til individuel feedback.

Arbejdsformen er en kombination af oplæg, debat i plenum, praktiske øvelser i grupper og individuelt arbejde. Mellem modulerne kan der være små hjemmeopgaver. Og afslutningsvis er der en obligatorisk eksamen.

Det teoretiske og metodemæssige arbejdsgrundlag er præstationsfremmende psykologi (PEP), coaching, mental træning, sprog- og adfærdsvidenskab kombineret med moderne ledelsesprincipper og et helhedsorienteret menneskesyn.

Modul 1: Grundlæggende menneskelig indsigt og persontyper

Du lærer at forstå og reflektere over forskellige mennesketyper og deres adfærd – inklusiv din egen. Du lærer også at bruge personprofilanalyser som et aktivt værktøj til bedre ledelse, kommunikation og motivation i hverdagen – og som inspiration og vejledning til personlig udvikling.

Delemner på modulet:

 1. En struktureret profilanalyse til at identificere og arbejde med persontyper, adfærd og motivationsfaktorer.
 2. Større forståelse for andres måde at agere på.
 3. Indsigt i, hvad der driver og motiverer dig selv og andre.
 4. Afklaring og italesættelse af personlige kompetencer.
 5. Tilpasning af din kommunikation til forskellige persontyper og situationer.
 6. Motiverende ledelse af dig selv og andre.
 7. Bedre udnyttelse af forskellige personstyrker i teams og samarbejde.

Inden modulstart, udfylder du din egen personprofilanalyse online og får feedback på modulet. Når du har gennemgået modulet, er du certificeret bruger af analysen, der er videreudviklet af det svenske analysefirma Ensize på baggrund af den udbredte og grundigt dokumenterede DISC model.

Modul 2: Fra mål og motivation til ledelse og præstation

På dette modul går vi et spadestik dybere i den menneskelige psykologi og adfærd. Du lærer om forskellige motivations- og målsætningsmodeller. Og du lærer, hvordan du bruger det hele i din ledelsespraksis og til at opnå mål.

Delemner:

 1. Forskellige grundholdninger til ledelse, kommunikation og samarbejde.
 2. Verbal og nonverbal kommunikation som løftestang for motivation, præstation og trivsel.
 3. Fra fortid til fremtid som omdrejningspunkt for tænkning, handling og udvikling.
 4. At fokusere på det, du gerne vil opnå eller blive bedre til.
 5. At sætte konkrete mål, som du mest sandsynligt kan og vil opnå.
 6. Autentiske målsætninger, som harmonerer med dine indre drivkræfter og værdier.

Modul 3: Samspil mellem mennesker og organisation, ledelse og præstationer

Du lærer om forskellige modeller og tilgange til ledelse og high performance med fokus på både menneskelige behov og forretningsmæssige mål. De omfatter rejsen fra vision, mål og strategi til praktisk implementering og konkret mening og værdi for enkeltpersoner og organisationen som helhed.

Delemner:

 1. En overordnet model til helhedsforståelse af mennesker og organisationer.
 2. Samlet overblik over forskellige ledelsesmodeller og -tilgange, herunder værdibaseret, adfærdsfokuseret og forandringsorienteret.
 3. Hvilke ledelsesstile passer bedst i hvilke sammenhænge og situationer.
 4. Fra viden og strategi til effektiv implementering og vedvarende forandring.
 5. Forandringsledelse og -gennemførelse med performancemæssige, relationelle og psykologiske hensyn.
 6. Hvordan du øger effekten af beslutninger og budskaber hos modtageren og i din organisation.

Modul 4: Dit personlige lederskab og high performance mindset

Dette modul fokuserer på dit personlige lederskab, og hvordan du får det bedste ud af dine egne og andres ressourcer, potentialer og indsats. Du lærer at forstå og bruge præstationsfremmende psykologi (PEP), verbale og nonverbale kommunikationsmidler samt konkrete metoder til coaching og mentaltræning.

Delemner på modulet:

 1. Hvorfor og hvordan vi allesammen ser, tænker og oplever verden forskelligt.
 2. Bevidsthed om alt det, du tænker og siger til dig selv – og hvordan det påvirker din motivation, præstation og trivsel.
 3. Hvordan du møder folk i øjenhøjde og opnår tillidsskabende kontakt.
 4. At forstå og kommunikere med verbale og nonverbale virkemidler – herunder alle sanser og kropssprog.
 5. Forskellige spørgeteknikker til coaching, præstationsfremme og målopfyldelse.
 6. Forskellige teknikker til træning af mentale evner og tilstande så som fokus, ro, nærvær og optimal præstationstilstand.

 

Modul 5: Coaching og high performance mindset

Dette modul drejer sig om coaching som ledelses- og forandringsmetode. Du lærer at bruge forskellige coachingmodeller og -teknikker. Og du får indsigt i, hvorfor og hvordan mentale strategier og tankemønstre kan fremme eller hæmme udvikling, præstationer, konfliktløsning og trivsel.

Delemner:

 1. Forskellige coachingmodeller og -tilgange.
 2. Spørgeteknikker og sproglig opmærksomhed.
 3. Fra mental strategi til handlekraft, målopfyldelse og vedvarende forandring.
 4. Personlig effektivitet og prioritering af tid.
 5. Konfliktløsning og evnen til at sætte sig i andres sted.
 6. Hvordan oplevelser og sanseindtryk bliver til tankemønstre og vanemæssig adfærd.

Modul 6: Mental træning, sammenfatning og fremtidsplaner

Modul 6 har fokus på, hvordan du med mental træning kan påvirke og ændre tanker, vaner, adfærd og skabe vedvarende forandringer. Du lærer at bruge forskellige metoder og teknikker til træning af mentale tilstande og evner – for eksempel evnen til at præstere under pres, bevare motivationen, løsne op for fastlåste problemstillinger og skabe fremskridt.

Trådene samles fra de tidligere moduler og munder ud i refleksioner og overvejelser om dine fremtidsplaner.

Delemner på modulet:

 1. Sprogets og fysiologiens betydning for mentale evner og tilstande.
 2. Ubevidste mentale strategier som motivationskraft eller hæmsko for fremgang og forandring.
 3. At arbejde med fremtidige, nutidige og fortidige udfordringer.
 4. Bevidst og vedholdende fokus på det, du vil opnå eller blive bedre til.
 5. Nye kreative ideer og bearbejdning af fastlåste problemer med visualisering, omformulering og nyfortolkning.
 6. Indbyrdes coaching og egen refleksion over fremtidsplaner og drømme for karrieren og livet.

Mød din underviser

Klaus Veile

Klaus Veile er stifter og leder af Sapiens Performance. Han har gennem mange år udviklet og afholdt uddannelse og udviklingsforløb for ledere, medarbejdere og topidrætsfolk – med særligt fokus på at løfte menneskers potentialer til bedre præstationer og holdbar udvikling og trivsel.

Han er kendt for sin evne til at inspirere og engagere folk på alle niveauer – ved hjælp af stor faglig viden om psykologi og ledelse, fokus på praktisk relevans og mening og en smittende entusiasme.

Klaus bruger aktivt sin baggrund inden for psykologien, erhvervslivet og sportens verden, som leder, rådgiver, underviser og aktiv udøver af eliterugby. Klaus er uddannet MA Sports Psych., MBA og gæsteunderviser på universiteter i Monaco, Finland og Sydafrika.

Fakta

Åben uddannelse: 18 dage

Pris: 49.500 ex moms

Certificeret

Max 15 deltagere

Kan indgå i et uddannelsesforløb

Kan skræddersys til din virksomhed

Næste start – Dec. 2018

Start: 5. december

Modul 1:  5 + 6 + 7 dec.

2019:
Modul 2: 23 + 24 + 25 jan.
Modul 3: 6 + 7 + 8 mar.
Modul 4:  8 + 9 + 10 apr.
Modul 5: 13 + 14 + 15 maj
Modul 6: 17 + 18 + 19 juni

Sluteksamen:  28. juni 2019

Første dag på alle moduler: 9.30-16.30.
Øvrige dage: 9.00-16.00

KONTAKT OS

 +45 70 200 669

 mail@sapiens.nu

Uddannelsesleder Klaus Veile

 +45 60 17 59 37

 klausveile@sapiens.nu

STED

Forløbet foregår hos Sapiens Performance, i private og naturskønne omgivelser i Nordsjælland.

Der er under 5 minutter til Helsingørmotorvejen. Er du med offentlig transport, er der tre togstationer 5-10 minutter væk i bil (Espergærde, Humlebæk, Kvistgård). Vi kan sørge for transport til og fra stationen.